Konference proběhne 30. - 31. října 2019 v EA Hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové.
PROGRAM KONFERENCE


Kapacita konference je naplněna.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (č. akce 48712) – 9 kreditů.
Středa – 30. 10. 2019
8.30 - 9.30
Registrace účastníků konference
10.00 - 10.15
Zahájení konference
KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Garant bloku: Ing. Michal Břeň
Cílem bloku je být platformou pro sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentace vizí dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.
10.15 - 11.30
Blok Krajské zdravotnictví
 
Pět nemocnic – jenom dobře vybudovaný tým může dosáhnout úspěchu
MUDr. Tomáš Gottvald,
generální ředitel
a předseda představenstva,
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 
Budoucnost nemocnic v regionech

MUDr. Pavel Vepřek,
člen představenstva,
Nemocnice Plzeňského kraje a.s.
 
Efektivní, kvalitní a dostupné krajské zdravotnictví

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva
KNTB a.s.,UHN a.s.,KMN a.s.,VSN a.s.
11.30 - 12.15
Blok zvaných přednášek
 
eNeschopenka

Mgr. František Boháček,
ústřední ředitel, ČSSZ,
Mgr. Kryštof Zrcek,
ředitel sekce sociálního
pojištění ČSSZ
 
Strategické plány Ministerstva zdravotnictví v oblasti elektronizace zdravotnictví

Ing. Martin Zeman,
ředitel Národního centra
elektronického zdravotnictví,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
12.15 - 13.45
Oběd
Úhrady zdravotní péče
Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová
Pro rok 2020 odborná veřejnost očekává, že do mechanismu úhrad za akutní lůžkovou péči se již částečně promítnout výsledky DRG restart a začne se plošně používat v České republice vyvinutý grouper. V bloku Úhrady zdravotní péče proto budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2020 a se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2020.
13.45 - 15.30
Blok Úhrady zdravotní péče
 
Úhradová vyhláška pro rok 2020

Mgr. Pavlína Žílová,
ředitelka odboru regulace
cen a úhrad,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
 
Úhrady roku 2020 pohledem VZP ČR

Ing. Jiří Mrázek, MBA
ředitel odboru úhrad
zdravotní péče, VZP ČR
 
Lůžková zdravotní péče v roce 2020 a jak dál pohled SZP ČR

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
president, Svaz zdravotních
pojišťoven ČR
 
Fakta o úhradách zdravotní péče v regionálních nemocnicích

MUDr. Eduard Sohlich, MBA,
předseda, Asociace českých
a moravských nemocnic
15.30 - 16.00
Coffee break
PRÁVNÍ POHLED NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI
Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M
Právní blok již tradičně naznačuje postupy a řešení právních témat, které se nás při poskytování zdravotních služeb týkají. Všichni přednášející jsou jako již tradičně odborníci v daných oblastech právní problematiky, tedy jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.
16.00 - 18.00
Blok Právní pohled na ochranu osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci
 
Ochrana osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci

JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.,
vedoucí analytického oddělení,
Úřad pro ochranu osobních údajů
 
Přístup ke zdravotnické dokumentaci ze strany pacienta a moderní informační technologie

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.,
vysokoškolský pedagog,
Masarykova univerzita,
Právnická fakulta
 
Osobní údaje ve zdravotnické dokumentaci

RNDr. Renata Podstatová, MBA,
jednatel a konzultant,
Česká společnost pro akreditaci
ve zdravotnictví, s.r.o.
Mgr. Simona Žabková,
auditor a konzultant,
Česká společnost pro akreditaci
ve zdravotnictví, s.r.o.
 
Poskytování osobních údajů třetím osobám

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.,
vedoucí praxe IT práva a litigací
Kinstellar, s.r.o.
Čtvrtek – 31. 10. 2019
09.30 - 10.00
Zahájení druhého dne konference
10.00 - 12.00
Workshopy
CONTROLLING V OBLASTI DRG A VYKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÉ PÉČE
Garanti: Ing. Věra Kovářová
RNDr. Marcela Ambrožová

Panelový blok „Controlling v oblasti DRG a vykazování poskytnuté péče“ bude zahájen krátkou prezentací softwarových produktů společnosti STAPRO pro danou oblast, účastníci budou seznámeni s mož-nostmi využití daných produktů v praxi; následně pak proběhne debata na téma controllingu ve zdravotnických zařízeních: pozvaní hosté se podělí o své zkušenosti z praxe, posluchači budou mít stejnou příležitost v řízené diskuzi.

Více informací naleznete zde.
EHEALTH, NIX-ZD A PACIENTSKÝ SOUHRN V PRAXI
Garanti: Ing. Daniel Rzyman
RNDr. Petr Pavlinec

Panelový blok „eHealth, NIX-ZD a Pa-cientský souhrn v praxi“ bude zahájen krátkou prezentací na téma projektu NIX-ZD s reálnou ukázkou zapojení e-Health Stapro do tohoto projektu. Cílem nava-zujícího workshopu je vysvětlení přidané hodnoty připojení poskytovatelů zdra-votních služeb k NIX-ZD a diskuze na téma eHealth v České Republice, Pacientského souhrnu a technickými, legislativními a jinými okolnostmi s nimi spojenými.

Více informací naleznete zde.
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH
SÁLŮ
Panelový blok „Efektivní řízení operačních sálů“ seznámí účastníky s procesní ana-lýzou efektivity provozu operačních sálů, které jsou z pohledu řízení nákladů ne-mocnice velmi důležité. Pokud si kladete otázky, zda máte dostatečnou kapacitu operačních sálů pro rozsah operačních výkonů současných či budoucích, jak je možné snížit náklady na personál nebo která složka nákladů je pro efektivitu kritická, uvítáme vaše dotazy a názory v rámci diskuse s expertem na danou problematiku. Představíme projekt ana-lýzy efektivity operačních sálů a případ-nou softwarovou podporu pro efektivní řízení operačních provozů.
 
Změna programu vyhrazena.
Každý blok bude ukončen otevřenou diskuzí k tématu a připravené dotazy můžete zasílat na mailovou adresu: cerna@stapro.cz.
Součástí konference bude i expozice firem, které působí na trhu informačních technologií.
Prohlédněte si pozvánku na konferenci.


Na konferenci INMED 2019 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.