ÚTERÝ – 6. 10. 2020

KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Garant bloku: Ing Michal Břeň

Cílem bloku Krajského zdravotnictví je především sdílení zkušeností s řešením aktuálních výzev českého zdravotnictví a prezentování vize dlouhodobějšího rozvoje zdravotní péče na regionální úrovni. O své poznatky, myšlenky a přístupy se s Vámi jako každý rok přijedou podělit ti nejpovolanější z řad zřizovatelů a manažerů krajských zdravotnických zařízení.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE

Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová

V rámci bloku Úhrady zdravotní péče budou účastníci seznámeni zástupcem MZ ČR jednak s východisky pro nastavení úhradových mechanismů v roce 2021 a také se změnami ve filosofii úhrad oproti předchozím rokům. Následně v bloku vystoupí zástupce plátců i zástupce nemocnic s jejich pohledy na pozitiva a negativa navržených úhradových mechanismů v roce 2021.

PRAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M

Tradiční právní blok představuje postupy a řešení aktuálních právních témat, které se nás při poskytování zdravotních služeb týkají. Všichni přednášející jsou odborníci v oblastech právní problematiky, tedy jejich informace jsou nejen zajímavé, ale mají i velký praktický dopad.

STŘEDA – 7. 10. 2020

WORKSHOP 1: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NEMOCNIC TÝKAJÍCÍ SE CZ DRG A COVID SITUACE

Garanti: Ing. Věra Kovářová, RNDr. Marcela Ambrožová

V první polovině bloku se budeme zabývat problematikou spojenou s přechodem na CZ DRG. Pokud jste zapojeni v pilotním projektu DRG restart, přijďte se s námi podělit o své zkušenosti s průběhem a s přípravami CZ DRG. Pokud ne, tak jakým způsobem u vás probíhají přípravy na CZ DRG (např. školení kodérů či plošné vzdělávání klíčových zaměstnanců, aj.). Přineslo nemocnicím zapojení do projektu nějakou výhodu? V čem vidíte výhody a nevýhody CZ DRG v porovnání s IR DRG, a co od CZ DRG očekáváte obecně?
Druhá polovina pak bude zaměřená na klíčový problém roku 2020, a to na dopad nouzového stavu COVID na nemocnice. V této části očekáváme výměnu informací a zkušeností jednotlivých účastníků workshopu v otázce meziročních poklesů produkce v období III. – VII. měsíce. Přijďte se s námi podělit o to, jak jste řešili odkládání plánované péče, zejména operačních výkonů, a jak se to na celkové situaci projevuje nyní? Řeší kompenzační vyhláška dostatečně propad péče v důsledku COVID situace? Změnili jste v průběhu COVID situace či po ní motivační kritéria pro některé skupiny zdravotnických zaměstnanců?
Uvítáme vaše dotazy a názory v rámci diskuse s našimi hosty ze zdravotnických zařízení na danou problematiku.

WORKSHOP 2: ONLINE SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA PACIENTA

Garant: Ing. Daniel Rzyman

Druhý workshop bude rozdělený na tři na sebe navazující části: Webové objednávání, Sdílení elektronické zdravotní dokumentace a telemedicína a Elektronizace komunikace a minimalizace kontaktu.
V rámci první části Webové objednávání se posluchači dozví, jaké jsou v dnešní době přednosti elektronické formy objednávání a také zvyklosti spojené se zaváděním webového objednávání ve zdravotnictví. Obsahem bude také zkušenost související s on-line opatřeními proti šíření coronaviru. Účastníci budou součástí diskuse, která může pomoci s rozhodováním či řešením specifického problému spojeným s jeho prostředím.
Sdílení elektronické zdravotní dokumentace a telemedicína přinesou účastníkům informace o tom, jaké jsou v dnešní době přínosy sdílení zdravotnické dokumentace mezi zdravotním zařízením, pacientem a praktickým lékařem. Součástí bude téma telemedicíny v moderním pojetí a diskuse na toto téma.
Poslední část Elektronizace komunikace a minimalizace kontaktu se bude zabývat tím, jaké jsou v dnešní době trendy v rámci elektronizace komunikace mezi pacientem, praktikem a zdravotním zařízením a bude součástí diskuse.